Chuỗi cung ứng bền vững: Cách tiếp cận mới cho doanh nghiệp

Bên cạnh những yêu cầu về chất lượng, chi phí và giao hàng, các doanh nghiệp cung ứng hiện nay cũng cần định hướng tầm nhìn phát triển bền vững và chiến lược kinh doanh có trách nhiệm, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của các thị trường tiềm năng, tham gia vào chuỗi cung ứng bền vững.
Thy Thảo, Trịnh Đạt

Video khác