Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 30/10/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tại Kế hoạch, Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.
Thy Thảo, Nguyên Hà