Những quyết sách của Chương trình phát triển thương mại miền núi, hải đảo

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1162/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025.
Linh Đan

Video khác