Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang: Hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao

Năm 2023, các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đều được ngành BHXH tỉnh Hậu Giang hoàn thành vượt so với chỉ tiêu được giao.

Tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh Hậu Giang có hơn 88.800 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), chiếm trên 23,70% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó có trên 24.600 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm hơn 17% lực lượng lao động, đạt 100,81% chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2023; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là trên 59.000 người, chiếm gần 15,80% lực lượng lao động; số người tham gia BHYT gần 686.000 người, tỷ lệ bao phủ chiếm 94,09% dân số.

BHXH Hậu Giang 1
Hội thảo thực hiện chính sách BHXH BHYT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Với nhiệm vụ xây dựng lưới an sinh xã hội vững chắc cho người dân, BHXH Hậu Giang tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngành BHXH tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hình thức trực tuyến, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Toàn ngành thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), qua đó gia tăng hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động.

Những nỗ lực đó giúp cho ngành BHXH tỉnh Hậu Giang hoàn thành tốt chỉ tiêu, các kết quả đạt và vượt kế hoạch. Trong năm 2023, BHXH Hậu Giang đã giải quyết hưởng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho trên 5.000 người; chi trả trên 63.000 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; trên 9.000 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; hơn 1,6 triệu lượt người dân Hậu Giang khám, chữa bệnh BHYT ở các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài tỉnh, với tổng số tiền hơn 779 tỷ đồng; trong đó khám, chữa bệnh tại tỉnh có trên 1,5 triệu lượt khám, chữa bệnh với tổng số tiền gần 440 tỷ đồng.

BHXH Hậu Giang 2
Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân

Năm 2024, BHXH Hậu Giang đặt ra quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: “lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”. Với phương châm hành động: “đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả”, tập thể công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Hậu Giang tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chấp hành các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

BHXH Hậu Giang 4
Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến các trường học và học sinh

Để hoàn thành tốt mục tiêu, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, BHXH Hậu Giang sẽ chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải các chính sách BHXH; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, tiếp tục tham mưu triển khai Công văn số 968-CV/TU ngày 18/12/2023 của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, cùng với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

BHXH Hậu Giang 3
Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến các hộ tiểu thương

BHXH tỉnh Hậu Giang tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tập trung các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT toàn dân; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát và thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng khi tham gia BHYT đặc biệt là triển khai thực hiện việc hỗ trợ tham gia BHYT đối với người cao tuổi từ 60 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; phối hợp với Sở Y tế thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh BHYT, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu thực hiện thủ tục khám chữa bệnh BHYT thay cho thẻ BHYT; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí khám chữa bệnh, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHYT./.

 

Chung Thắng