Bộ Giao thông vận tải thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư 3 dự án trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Thường trực Chính phủ thống nhất giao Bộ Giao thông vận tải dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ theo hướng: Bộ Giao thông vận tải thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư 3 dự án trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông.

Quốc hội đã quyết nghị chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 tại Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020.

Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19; đây là trách nhiệm của ngành Giao thông vận tải, của Chính phủ và tất cả các cấp, các ngành với Đảng và Nhân dân.

Đại diện Ủy ban Kinh tế của Quốc hội có ý kiến: Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội đã quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư căn cứ quy mô của từng dự án thành phần theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

3 dự án chuyển đổi phương thức đầu tư phát sinh tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, áp dụng khoản 3 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019, Bộ Giao thông vận tải là cấp quyết định đầu tư, có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.

Lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng có ý kiến thống nhất quy định áp dụng Điều 43 Luật Đầu tư công và Điều 72 Luật Xây dựng về Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án điều chỉnh và hồ sơ mời thầu.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp thống nhất phương án Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đã được chuẩn bị kỹ, Hội đồng thẩm định nhà nước đã thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh;

Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương; Quốc hội có Nghị quyết chuyển đổi phương án đầu tư. Do đó, cần quyết định lựa chọn phương án có lợi nhất cho phát triển kinh tế đất nước, nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, bảo đảm tiến độ khởi công vào cuối tháng 8/2020.

Trên tinh thần đó, Thường trực Chính phủ thống nhất giao Bộ Giao thông vận tải dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ theo hướng: Bộ Giao thông vận tải thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư được quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Đầu tư công quyết định phê duyệt điều chỉnh 3 dự án thành phần.

Nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định điều chỉnh dự án được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 02 ngày 01/1/2020 của Chính phủ; rà soát, xác định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của tổng mức đầu tư điều chỉnh của 03 dự án thành phần chuyển đổi.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải huy động đội ngũ tham mưu trực thuộc để quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện, bảo đảm minh bạch, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ khởi công trong tháng 9/2020.

Bắc Hà