Khuyến công Bắc Kạn: Phấn đấu hoàn thành 100% các chương trình, đề án

Thời gian qua, các chương trình hoạt động khuyến công của tỉnh Bắc Kạn đã tập trung ưu tiên hỗ trợ sản xuất sản phẩm mà tỉnh có lợi thế về vùng nguyên liệu, như chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng, kịp thời động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Theo đó, hoạt động khuyến công tập trung hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), nâng cao công nghệ sản xuất qua các đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.

Các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất từng bước tổ chức có hiệu quả, góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới cho các cơ sở CNNT, tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương, từng bước đóng góp vào tiến trình xây dựng nông thôn mới và góp phần giảm bớt khó khăn trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 bùng phát và có diễn biến phức tạp, kéo dài trong thời gian qua.

Từ những kết quả trên, năm 2022 định hướng hoạt động khuyến công của tỉnh  Bắc Kạn sẽ tập trung xây dựng các đề án nhóm, đề án hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh Bắc Kạn. Xây dựng đề án hỗ trợ các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiểu biểu đã được bình chọn, công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp, các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề đảm bảo có sự liên kết, tạo sức lan tỏa. Các đề án hỗ trợ cơ sở sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có tiềm năng xuất khẩu. Đồng thời, thực hiện lồng ghép có hiệu quả hoạt động khuyến công với các chương trình mục tiêu gắn với các chuỗi giá trị sản xuất bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn (Trung tâm) được giao  triển  khai 10 đề án,  nhiệm  vụ khuyến công (trong đó 8 đề án,  nhiệm  vụ khuyến  công địa phương với  kinh  phí  496 triệu đồng và 2 đề án khuyến công quốc gia với kinh phí 700 triệu đồng); 1 chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giao thu sự nghiệp: 240 triệu đồng.

Đề án khuyến công địa phương hỗ trợ cho HTX Phi Đoàn đầu tư ứng dụng Máy cắt CNC trong sản xuất sản phẩm phụ tùng cơ khí

Qua đó, 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã chủ động triển khai các đề án, nhiệm vụ được giao như. Về triển khai đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia, Trung tâm được giao thực hiện 2 đề án gồm: Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hạt chiếu”, đơn vị thụ hưởng là Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Vũ Loan và HTX Văn Quyết, kinh phí thực hiện là 500 triệu đồng; Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản”, đơn vị thụ hưởng Đề án  là  HTX  Yến Dương, kinh  phí thực  hiện  là 200  triệu đồng.

Từ đó, Trung tâm tổ chức nắm bắt tình hình các đơn vị thụ hưởng, ký hợp đồng với Cục Công Thương địa phương (CTTĐP) và ký hợp đồng với các đơn thụ hưởng đề án, cũng như xây dựng, ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện đề án. 6 tháng đầu năm 2022, trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đã tổng hợp, xây dựng 2 đề án khuyến công bổ sung năm 2022 trình Sở Công Thương Bắc Kạn thẩm định, gửi CTTĐP xem xét.

Ngoài ra, Trung tâm đã được giao 8 đề án khuyến công địa phương gồm: Đề án “Thông tin, tuyên truyền hoạt động Công Thuơng”; Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất sản phẩm phụ tùng cơ khí”; Đề án “Hỗ trợ máy móc thiết bị trong sản xuất nông sản và thực phẩm”; Đề án Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT (5 đơn vị) trong lĩnh vực Marketing; Quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; Đề án Hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm (2 sản phẩm); Đề án tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022; Đề án Xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023; Nhiệm vụ chi quản lý chương trình đề án khuyến công năm 2022.

Đặc biệt, nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% các nhiệm vụ, chương trình, đề án đã được giao, trong đó, tổ chức triển khai hoàn thành 2 đề án khuyến công quốc gia, 8 đề án khuyến công địa phương và các đề án được giao bổ sung (nếu có). 6 tháng cuối năm, Trung tâm tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu, tổ chức triển khai tốt các đề án, nhiệm vụ, chương trình được giao theo kế hoạch và đột xuất, đảm bảo tiến độ, phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, Trung tâm cũng xây dựng kế hoạch trình thẩm định đề án khuyến công quốc gia năm 2023 theo quy định. Làm tốt công tác chuẩn bị tham gia Hội nghị ngành Công Thương, Hội nghị Khuyến công và Hội trợ triển lãm tại tỉnh Thanh Hóa, dự kiến vào tháng 9/2022 theo kế hoạch của CCTĐP, Bộ Công Thương.

Trong giai đoạn (2015 - 2021), hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã thực hiện được 73 đề án với tổng kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước là 7.690,50 triệu đồng. Trong đó, thực hiện được 11 đề án khuyến công quốc gia, tổng kinh phí thực hiện4.170,0 triệu đồngthực hiện 62 đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương, tổng kinh phí thực hiện là 3.520,50 triệu đồng.

Hoàng Dương