Thành tựu 10 năm CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam": Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tăng trưởng 10% mỗi năm

10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", ngành Công Thương đã đạt được một số thành tựu cơ bản.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tăng trưởng liên tục.

Cụ thể, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ từ năm 2009 đến nay đều có mức tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm. Đặc biệt, trong các năm 2016,2017,2018, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ lần lượt ở các mức 10,2%, 10,9% và 11,7%.

Chỉ số giá tiêu dùng giảm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ mức lạm phát phi mã 19,8% năm 2008 đã giảm xuống mức 5% trong các năm gần đây. Đặc biệt, trong các năm 2016,2017, 2108 chỉ số CPI lần lượt ở các mức 2,66%, 3,53%, 3,54%

thành tựu 10 năm cuộc vận động

 

Việt Nam