[Inforgraphic] Điện tử - Ngành công nghiệp xuất khẩu lớn nhất Việt Nam

Ngành Điện tử là ngành công nghiệp ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong những năm gần đây. Trong giai đoạn 2016 – 2020, kim ngạch xuất khẩu của ngành Điện tử đã tăng 1,8 lần từ 54,45 tỷ USD năm 2016 lên 95,55 tỷ USD năm 2020. Đồng thời, tỷ trọng xuất khẩu của nhóm ngành hàng điện tử trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt trên 30%.