Bộ Công Thương chủ động các giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu

Với vai trò là cơ quan quản lý Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, thời gian qua, Bộ Công Thương đã có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác xây dựng, phát triển, quảng bá thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Hoàng Hòa - Thái Linh

Video khác