Bước tiến quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số ngành công nghiệp

Bộ công cụ Đánh giá Chuyển đổi số ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam do Cục Công nghiệp và IFC xây dựng thể hiện một bước tiến lớn đối với lĩnh vực sản xuất của Việt Nam trên hành trình hướng tới chuyển đổi số, tập trung ngày càng nhiều vào tính bền vững, góp phần quan trọng trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và cải thiện liên kết FDI.
Thy Thảo, Trịnh Đạt

Video khác