Đầu tư công nghiệp hỗ trợ để thu hút và giữ chân doanh nghiệp ngoại

Hiện nay nhà đầu tư nước ngoài đã thay đổi cách nhìn nhận về lợi thế và sức hấp dẫn trong thu hút FDI, chú tâm nhiều hơn đầu tư sản xuất vào những khu vực mà họ có thể tận dụng được một ngành công nghiệp hỗ trợ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu cung ứng linh phụ kiện để phục vụ sản xuất, chuỗi giá trị sản phẩm.
Nguyên Hà, Thy Thảo