Giải bài toán cung - cầu nhân lực ngành công nghiệp hỗ trợ

Những nỗ lực chủ động từ cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục đào tạo và doanh nghiệp đang giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành công nghiệp hỗ trợ trong bối cảnh mới.
Thy Thảo, Trịnh Đạt

Video khác