Gắn sản xuất với thương hiệu cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Những chính sách của cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động sôi động của doanh nghiệp đã góp phần hình thành chuỗi cung ứng và kích thích sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế tại địa bàn các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
TCCT

Video khác