Phát huy vai trò nền tảng của công nghiệp hóa chất trong nền kinh tế

Với sự ra đời của Luật Hóa chất năm 2007 và các Chiến lược, Quy hoạch phát triển, ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ. Dù vậy, công nghiệp hóa chất trong nước vẫn tồn tại những hạn chế nhất định mà cần có những thay đổi về cách nhìn nhận, sự đồng lòng của các ngành, các cấp; cần chính sách đủ mạnh, đồng bộ và ổn định, hấp dẫn được các nhà đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn để ngành công nghiệp này phát triển đúng vai trò nền tảng trong giai đoạn mới.
TCCT