Tương lai của thời trang tuần hoàn

Khác với thời trang bền vững, khi mà ở đó, thương hiệu sẽ tập trung vào việc mang đến các sản phẩm sử dụng chất liệu xanh, chất liệu hữu cơ hay tái chế, hoặc cắt giảm những chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất và vận chuyển, thì… thời trang tuần hoàn lại tập trung vào việc kéo dài tuổi thọ của vật chất, của sản phẩm, nhằm loại bỏ mọi tác động tiêu cực đến môi trường.
Lan Anh

Video khác

  • Tiêu dùng bền vững - công cụ thúc đẩy sản xuất bền vững

    Tiêu dùng bền vững - công cụ thúc đẩy sản xuất bền vững

    Tiêu dùng bền vững là một trong những công cụ thể thúc đẩy sản xuất bền vững; tạo cơ hội và sức ép cho doanh nghiệp sử dụng tối ưu nhất tài nguyên và năng lượng; giảm thiểu tối đa chất thải ở mọi điểm trên vòng đời sản phẩm; lựa chọn quay vòng các nguyên liệu, vật liệu phế thải trước khi chọn giải pháp cuối cùng là chôn lấp.