Hà Tĩnh: 4 giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã thường xuyên chỉ đạo Sở Công Thương, các sở ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện việc hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công trung ương và địa phương cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã thường xuyên chỉ đạo Sở Công Thương, các sở ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện việc hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công trung ương và địa phương cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, việc triển khai chính sách khuyến công thời gian qua tại Hà Tĩnh vẫn chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Theo báo cáo Sở Công Thương Hà Tĩnh, hoạt động khuyến công trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Giai đoạn 2018- 2021, kinh phí khuyến công đã hỗ trợ 15.973 triệu đồng, trong đó khuyến công quốc gia đã hỗ trợ 9.450 triệu đồng và khuyến công địa phương đã hỗ trợ 6.523 triệu đồng.

Nhờ sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại, sản xuất nhiều sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và từng bước tạo dựng và khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường.

Năm 2022, Hà Tĩnh được Bộ Công Thương phê duyệt giao kế hoạch thực hiện 01 đề án, với kinh phí 1 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã triển khai đạt khoảng 85% giá trị đầu tư. Dự kiến dự án sẽ thực hiện hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ như đề án khuyến công đã đề ra; Năm nay, Hà Tĩnh đăng ký 22 sản phẩm tham dự sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực.

Về khuyến công địa phương: Đã tổ chức 02 lớp tập huấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm CNNT gắn với phổ biến chính sách mới về phát triển công nghiệp, thương mại nông thôn… Đến nay, các dự án đang triển khai đảm bảo theo tiến độ đề ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2020 – 2022, do chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19; xung đột chính trị giữa các nước trên thế giới... khiến hoạt động sản xuất CN - TTCN nói chung và CNNT trên địa bàn Hà Tĩnh có bước chững lại. Việc triển khai chính sách khuyến công trên địa bàn trong thời gian qua vẫn còn chưa đạt kết quả như kỳ vọng: một số nội dung chính sách chưa được tiếp cận; Quy mô của các cơ sở CNNT nhìn chung vẫn còn nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, chưa tạo được sự liên kết trong sản xuất hoặc hỗ trợ thúc đẩy cho một loại sản phẩm công nghiệp mũi nhọn.

Cùng với đó là đội ngũ làm công tác khuyến công còn thiếu, chưa thực sự mạnh và chuyên nghiệp, nhất là ở cấp huyện, xã chưa có; chưa hình thành được mạng lưới hoạt động khuyến công các cấp; trong khi đó công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách về khuyến công chưa được thường xuyên, nên việc nắm bắt nhu cầu của cơ sở và việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn.

Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hà Tĩnh đề ra,  công tác khuyến công góp phần đẩy mạnh phát triển CNNT của tỉnh, đảm bảo giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng bình quân 11,9%/năm, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến sâu, có hàm lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao của các sản phẩm nông, lâm, thủy, hải sản; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mục tiêu đến năm 2025, địa phương sẽ đào tạo mới, đào tạo nâng cao tay nghề cho 1.000 lao động; Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho trên 2.000 học viên tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức về quản trị kinh doanh, tiết kiệm năng lượng; Hỗ trợ thành lập mới khoảng 20 - 30 doanh nghiệp CNNT; Hỗ trợ xây dựng 10 mô hình trình diễn kỹ thuật; 30 cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất; Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho khoảng 15 sản phẩm CNNT; Tổ chức 03 cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng CCN; Phấn đấu đến 2025 các CCN đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Do đó, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện chính sách, cũng như hỗ trợ các cơ sở CNNT sớm phục hồi sản xuất sau Covid-19, nâng cao chất lượng công tác khuyến công những năm tiếp theo, ngành Công Thương Hà Tĩnh đề xuất một số giải pháp:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các đối tượng thụ hưởng chính sách khuyến công: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương chính sách của Nhà nước để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển CNNT. Vận động các doanh nghiệp lớn hỗ trợ cho hoạt động khuyến công và động viên doanh nhân tích cực tham gia hoạt động khuyến công; tăng cường cập nhật, trao đổi thông tin giữa hoạt động khuyến công cấp tỉnh với khuyến công cấp huyện, khảo sát thực tế tại cơ sở CNNT để trao đổi, cung cấp và nắm bắt thông tin, những nhu cầu của các cơ sở để lựa chọn, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nội dung hoạt động khuyến công hàng năm nhằm triển khai thực hiện hiện mang lại hiệu quả cao.

Khuyến công góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến công; tăng cường quản lý nhà nước về khuyến công: bám sát chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt để tham mưu thực hiện; tiếp tục rà soát lại cơ chế, chính sách đã ban hành để bổ sung điều chỉnh hoàn thiện phù hợp yêu cầu mới, hỗ trợ nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, giảm bớt các thủ tục hành chính.

- Tăng cường tư vấn, hỗ trợ cho các cơ sở CNNT tìm hiểu, hợp đồng mua máy móc, thiết bị công nghệ phù hợp để nâng cao năng lực sản xuất và phát huy tối đa hiệu quả việc sản xuất, kinh doanh của cơ sở; khuyến khích hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ vào sản xuất CNNT. Ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường giải pháp SXSH trong công nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy làm công tác khuyến công, nhất là đối với các địa phương cấp huyện, cấp xã; hình thành và phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tuyến cơ sở; kiện toàn bộ máy Trung tâm khuyến công theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Mặt khác, để khuyến công trở thành động lực phát triển CNNT, bên cạnh việc thực hiện Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch khuyến công địa phương hàng năm; Sở Công Thương Hà Tĩnh đề nghị Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương quan tâm hỗ trợ Hà Tĩnh thực hiện các đề án khuyến công quốc gia thực hiện trong thời gian tới.

Thăng Long