Hướng Hóa Tiềm năng chưa được đánh thức

Những tiền đề, những điều kiện để Hướng Hóa trở thành vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm tăng trưởng phía tây Quảng Trị đã có.
Thái Dương