Phát triển Du lịch tâm linh ở Việt Nam và bài toán bền vững - hiệu quả

Nhu cầu du lịch tâm linh của người Việt Nam đang trở thành động lực thúc đẩy du lịch tâm linh phát triển. Ngày nay du lịch tâm linh ở Việt Nam đang trở thành xu hướng phổ biến.
Linh Đan