Điểm sáng công nghiệp chế biến chế tạo

Trong bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm, mảng màu công nghiệp chế biến chế tạo nổi bật hơn cả. Xuất khẩu nhóm hàng chế biến tăng 9,1%, cao hơn mức tăng chung 7,3% và chiếm tới 83,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.
Lan Anh

Video khác