Sự chuyển mình của ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt

Việc hoàn thiện chính sách công nghiệp hỗ trợ ô tô giờ đây không còn chỉ là ban hành văn bản và chờ doanh nghiệp đến đăng ký, mà hướng thẳng vào những doanh nghiệp cụ thể, có tiềm lực trên địa bàn từng địa phương, mở rộng dung lượng thị trường, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sản xuất phụ trợ.
Thy Thảo

Video khác