Ứng dụng khoa học, công nghệ tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ủy ban Dân tộc đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo và dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực công tác dân tộc, nhất là hoạt động KH&CN.
Thái Linh