Chuỗi cung ứng dệt may trước áp lực - động lực “xanh hóa”

Đối với ngành dệt may, xanh hóa là áp lực, cũng là động lực cho doanh nghiệp tăng cường ứng dụng các giải pháp tiết kiệm nguyên liệu và tài nguyên, hình thành chuỗi cung ứng đáp ứng yêu cầu từ nhà mua hàng để giữ được đơn hàng.
Thy Thảo, Trịnh Đạt

Video khác