Đầu tư nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ

Để ngành công nghiệp hỗ trợ kịp thời phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng, đón đầu cơ hội mới hậu dịch bệnh, việc cấp thiết hiện nay là tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu chất lượng, giao hàng một cách tốt nhất. Ngoài ra, gia tăng đặt hàng nhân lực từ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục đào tạo sẽ là giải pháp cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong dài hạn.
Nguyên Hà, Thy Thảo