“Tổ phụ nữ tôn giáo” đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương

Phát triển ở nhiều địa phương trong cả nước, “Tổ phụ nữ tôn giáo” với nhiều mô hình, cách làm hay đã phát huy được tinh thần nhân ái của các tôn giáo.
Thái Dương