Vấn đề đồng kiểm, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thương mại điện tử

Theo Khoản 7, Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 về các quyền của người tiêu dùng quy định người tiêu dùng có quyền “khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.
Đạt Trịnh

Video khác