5 trường hợp được miễn cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2024 quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa. Theo đó, nghị định quy định rõ 5 trường hợp được miễn cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.
Mỹ Tâm

Video khác