Tăng cường lồng ghép, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho rằng, chúng ta không nên trông chờ vào một nguồn vốn nhất định mà phải huy động các nguồn vốn khác nhau và sử dụng nguồn vốn đó hiệu quả cho đầu tư xây dựng phát triển lưới điện nông thôn, hạ tầng thương mại nông thôn.
Hạ An

Video khác